گاهی جمله‌های کوتاه و به دردنخوری هستند که مرض نوشته شدن دارند. از توئیتر، سطح عمومیت و اتمسفرش متنفرم. از در و دیوار کانال تلگرامی هم ترجیح دادم به عنوان سلول انفرادی استفاده کنم. بنابراین همیشه هر ظلمی کنم به همین وبلاگ می‌کنم. اما شرم دارم از اینکه به خاطر مشتی شوقات و شطحیات، ستاره‌م روشن بشه. درنتیجه...

برای وقت‌هایی که ستاره‌م روشن نشه: