روزها هرچقدر فکر می‌کنم می‌بینم فقط با یک چیز راضی می‌شوم. شب‌ها به طرز عجیبی خواب می‌بینم با چیزهای دیگر هم خوش‌حالم‌.

و عجیب‌تر وقتی که بیدار می‌شوم، با حسی شدیدتر به آنچه هر روز می‌خواستم.